Mobile Talks

Condicions d’ús

Fundació Mobile World Capital Barcelona Foundation (d’ara endavant, “MWCB”) és una fundació pública espanyola amb domicili social a Barcelona, Roc Boronat, 117, 08018, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.717, i amb CIF G65.760.431.

MWCB intenta desenvolupar a través de Mobile World Capital Barcelona un nou sector industrial al voltant dels dispositius mòbils i transformar Barcelona en la ciutat líder en el sector de la telefonia mòbil amb clústers de tecnologia i serveis d’alt valor afegit. A través del nostre lloc web www.mobileworldcapital.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) el públic podrà accedir a notícies, informació i esdeveniments organitzats per MWCB en relació amb la Mobile World Capital Barcelona. En usar aquest Lloc Web i els seus serveis, es compromet a complir i queda obligat per les següents condicions d’ús (d’ara endavant, les “Condicions”). Li demanem que les llegeixi amb atenció.

 

1. Condicions d’ús

1.1 La utilització del nostre Lloc Web li atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”). El fet de ser Usuari implica la total acceptació sense renúncia de totes les normes i polítiques publicades al Lloc Web; incloent-hi les presents Condicions, la Política de Privacitat, la Política de IP i la Política de Participació al Bloc (d’ara endavant, les “Polítiques”). Així mateix, es compromet a usar aquest Lloc Web de conformitat amb qualsevol llei aplicable. Si no està conforme amb les presents Condicions i totes les Polítiques connexes, abstingui’s d’usar el Lloc Web. En la mesura que compleixi plenament les Condicions i les Polítiques, està autoritzat a usar el Lloc Web.

1.2 Les Condicions o les Polítiques poden ser modificades per MWCB en qualsevol moment, i és responsabilitat de l’Usuari comprovar-ne el contingut. Li demanem que revisi les Condicions i les Polítiques amb regularitat per assegurar que està informat de qualsevol modificació que s’hagi pogut dur a terme. L’ús del Lloc Web implica que accepta quedar legalment obligat per les Condicions i les Polítiques, en les seves versions actuals o modificades. En cas de discrepància entre versions anteriors de les Condicions i/o les Polítiques i les seves versions actualitzades, prevaldran aquestes últimes.

1.3 No està autoritzat ni ha d’usar el Lloc Web per a: (i) publicar, pujar, enviar per correu electrònic o transmetre per un altre mitjà material groller, difamatori o obscè que pugui importunar, inquietar o causar molèsties a qualsevol persona i/o vulnerar els seus drets o impedir el seu ús i gaudi del Lloc Web; (ii) publicar, pujar, enviar per correu electrònic o transmetre per un altre mitjà materials, promocions o anuncis no sol·licitats o no autoritzats, publicitat no desitjada (correu brossa (junk mail)), correus no desitjats (spam), cartes en cadena, trames piramidals o qualsevol altra forma d’oferta o explotació comercial; (iii) crear una base de dades electròniques o d’una altra naturalesa que inclogui material descarregat o obtingut de qualsevol altra forma del Lloc Web; (iv) transmetre o procedir a la redifusió a un tercer de qualsevol material obtingut del Lloc Web, sense complir la Política de IP i totes les Polítiques aplicables publicades al Lloc Web; (v) obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació del Lloc Web per qualsevol mètode que no estigui disponible al Lloc Web a través de dispositius automàtics com, per exemple, enllaços profunds (deep-links), extracció de dades (page-scrapes), robots, aranyes (spiders) o altres dispositius similars; (vi) accedir, copiar o portar un seguiment de qualsevol part del Lloc Web, o reproduir o eludir sigui com sigui l’estructura de navegació del Lloc Web o qualsevol contingut; (vii) pujar o transmetre qualsevol material que inclogui programari (software) maliciós (virus) o qualsevol altre codi, fitxer o programa informàtic ideat per interrompre, restringir, destrossar, limitar la seva funcionalitat o posar en perill la integritat de qualsevol programari o maquinari (software o hardware) o equip de telecomunicacions per qualsevol mitjà. Ens reservem el dret a prohibir qualsevol activitat o material d’aquesta naturalesa; o (viii) usar qualsevol part del Lloc Web per enllaçar, a través de qualsevol mitjà, amb una pàgina interna o secundària del Lloc Web situada a un o més nivells per sota de la pàgina d’inici (deep-link) o per presentar Contingut del Lloc Web en una altra pàgina web (framing).

 

2. Exempció de responsabilitat pels continguts

2.1 El manteniment d’aquest Lloc Web obeeix al nostre desig de millorar l’accés del públic a la informació, notícies i esdeveniments referents a la Mobile World Capital Barcelona. El nostre objectiu és que el contingut del Lloc Web sigui en tot moment adequat i correcte. Si es té coneixement de l’existència d’errors al contingut del Lloc Web, intentarem corregir-los com més aviat millor. No obstant això, declinem qualsevol tipus d’obligació o responsabilitat respecte a l’exactitud del contingut publicat al Lloc Web.

2.2 Ens reservem el dret a actualitzar o eliminar qualsevol contingut del Lloc Web, com també a limitar o denegar l’accés a qualsevol Usuari, de forma temporal o permanent. No obstant això, la present denegació de responsabilitat no pretén limitar la nostra responsabilitat en cas d’infracció de qualsevol obligació imposada per la legislació nacional aplicable, ni excloure la nostra responsabilitat en assumptes en què no pugui quedar exclosa en virtut d’aquesta legislació.

3. Ús dels contingutdel lloc

3.1 Tot el contingut publicat al Lloc Web, incloent-hi, a títol exemplificatiu però no limitador, drets d’autor, drets similars o connexos a drets d’autor o al dret sui generis sobre bases de dades, patents, models d’utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, textos, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i saber fer (know-how), independentment de si han estat registrats, s’ha sol·licitat el seu registre o no estan registrats (d’ara endavant, el “Contingut”) són propietat de MWCB o li han estat cedits a través d’una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloses les lleis sobre defensa de la competència.

3.2 Si no s’especifica el contrari a la Política de IP, els Usuaris no podran reproduir, distribuir, transformar o fer públic el Contingut. Fins i tot estant autoritzat expressament, tot ús del Contingut haurà de complir la Política de IP, les Condicions i totes les Polítiques connexes i aplicables.

3.3 El Lloc Web pot incloure enllaços a llocs web de tercers externs i independents de MWCB (d’ara endavant, “Llocs Web de Tercers”). MWCB inclou aquests enllaços per oferir als Usuaris la possibilitat d’accedir a altres llocs web que estima que puguin ser del seu interès. Els Llocs Web de Tercers són aliens al nostre control i declinem qualsevol mena de responsabilitat quant al seu contingut. Per tant, el fet que el Lloc Web inclogui enllaços a Llocs Web de Tercers no implica de cap manera que MWCB hagi aprovat o que estigui d’acord amb el contingut o la informació que s’hi publica. En conseqüència, no assumim cap tipus d’obligació respecte al contingut o la informació publicada per Llocs Web de Tercers i per tant, l’accés a Llocs Web de Tercers quedarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari.

 

4. Publicació de contingut al lloc web

4.1 La transmissió o càrrega (uploading) de contingut per qualsevol mitjà a MWCB o al Lloc Web implica la cessió a MWCB per part de l’Usuari d’una llicència gratuïta a nivell mundial per reproduir, distribuir, modificar i fer públic l’esmentat contingut.

4.2 MWCB no acceptarà, ni considerarà cap idea, obra creativa original, suggeriment o una altra obra no sol·licitada, incloent-hi idees de nous anuncis, campanyes, noves promocions, tecnologies o productes nous o millorats, processos, materials, plans de màrqueting, o noms de productes nous, entre d’altres, enviats a MWCB o els seus empleats a través del Lloc Web, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. L’objectiu d’aquesta política general és únicament evitar potencials conflictes o malentesos en aquells casos en què les estratègies de màrqueting o productes de MWCB aparentment siguin similars a les idees presentades. Es destruirà automàticament, sense accedir-hi prèviament, tot material no sol·licitat enviat a MWCB.

 

5. Privacitat

La Política de Privacitat de MWCB complementa el que s’ha previst a les presents Condicions. En utilitzar el Lloc Web, l’Usuari reconeix i accepta que les transmissions d’Internet mai són completament privades o segures. L’Usuari coneix i accepta que qualsevol missatge o informació enviat al Lloc Web podria ser llegit o interceptat per terceres persones.

 

6. Exclusions de responsabilitat

6.1 MWCB no està de cap manera obligada a mantenir accessible el lloc web, ni a proporcionar el contingut que s’hi emmagatzema. Tant l’allotjament del lloc web com el subministrament del contingut podran ser cancel·lats, interromputs o suspesos temporalment en qualsevol moment sense previ avís. Mwcb no garanteix la inexistència d’errors, fallades o virus al lloc web o el contingut, ni la inexistència d’interrupcions en el seu subministrament. Mwcb no assumeix cap tipus de responsabilitat per danys directes o iindirectes patits per l’usuari, com a resultat de la suspensió o cancel·lació del lloc web i/o l’eliminació del seu contingut total o parcial.

6.2 El contingut del lloc web té caràcter informatiu general i, per tant, podria resultar insuficient per a l’adopció per part de l’usuari d’una decisió personal o de negoci. Mwcb no està obligada, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat i vigència del contingut. L’usuari accepta que la utilització del lloc web i/o del contingut estarà al seu càrrec i sota el seu risc, i que el lloc web s’ofereix als usuaris tal qual està disponible. Per tant, mwcb no formula cap garantia, expressa o implícita, en quant al lloc o el contingut, incloent-hi, a títol merament enunciatiu, de comerciabilitat, infracció o adequació a un ús o finalitat en particular. En la mesura que la legislació aplicable ho permeti, mwcb no assumeix cap tipus de responsabilitat per les decisions adoptades per l’usuari basant-se en la informació facilitada al lloc web, ni pels danys directes o indirectes que pugui patir com a resultat d’actuacions basades en el lloc o els continguts.

6.3 MWCB no assumirà cap tipus de responsabilitat per danys que pugui patir la maquinària (hardware), el programari (software) i/o les dades de l’usuari per qualsevol virus o contingut o programari (software) maligne. L’usuari serà l’únic responsable d’instal·lar al seu equip les eines necessàries per detectar i impedir que el seu equip, maquinària (hardware), programari (software) i/o dades pateixin qualsevol mena de danys.

6.4 MWCB no respondrà en cap cas davant dels usuaris per danys indirectes o directes (com ara, danys incidentals, conseqüents, especials, punitius o exemplars, en cas de ser admesos per la legislació aplicable) derivats de l’ús o de la impossibilitat d’usar el lloc web o el contingut, incloent-hi, sense limitació, el lucre cessant o la pèrdua de negoci. En alguns territoris les limitacions de responsabilitat estan prohibides, per la qual cosa la present limitació s’aplicarà únicament en la mesura que la legislació aplicable ho permeti.

 

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions es regiran per la llei espanyola. Tota controvèrsia derivada de qüestions referents al Lloc Web serà sotmesa a la competència i jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.